jubileyu
                        Віктор ВОЙТЮК Виктор ВОЙТЮК
                       ЮВІЛЕЙ ЮБИЛЕЙ
                                   Вiршi Стихи

Автор Войтюк Виктор Семёнович (род. 07.06.1950)-непрофесиональный литератор. Он всю жизнь работает в народном хозяйстве - водитель автоколоны, техник, инженер - строитель, механик холодильного оборудования. Поэтому его стихи передают то что чувствуют все, кто работает на благо нашей Родины.В стихотворный сборник входит небольшое количество стихов уже не молодого поета. Почти все они автобиографические, а биографии всех людей в чёмто похожи, поэтому эти стихи могут заинтересовать всех, кто их прочитает.Читателю будет интересно прочитать стихи как украинским, так и русским языком, потому что часть из них написана одним языком, а потом переведена на другой.
Войтюк Віктор Семенович
Редакція авторська.
Підп. до друку 07.06.01. Формат 60x84 1/16. Напір офсетний №1. Гарнітура Таймс .
Умови, друк. арк. 1,12. Обл.-вид. арк. 0,93. Наклад 100 прим. Зам. № 80. Ціна договірна.
ТОВ Видавництво "Нора-прінт".
Св.№ 23712720 від 29.02.96.
Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців ДК № 80.
01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4, корп. А. Тел. (044) 264-8540.
Е-таіІ: пога@Ш,сот.иа
Друк. ТОВ Видавництво "Нора-прінт".
Нора-прінт Київ 2001
ББК5*84
65 Вои
           Войтюк Віктор
65 Вои Ювілей. Вірші. - К.: Нора-прінт, 2001. - 24 с.
I8ВN 966-7837-06-8
Автор Войтюк Віктор Семенович (нар. 07.06.50)-нспрофесійний літератор. Він все життя працює в народному господарстві - водій автоколони, технік, інженер-будівельник, механік холодильного обладнання. Тому його вірші передають почуття всіх, хто працює на благо нашої Батьківщини.
До віршованого збірника входить невелика кількість віршів вже немолодого поета. Майже всі вони автобіографічні, а біографії у всіх людей де в чому схожі, тому ці вірші можуть зацікавити всіх, хто їх прочитає.
Читачеві буде цікаво прочитати вірші як українською, так і російською мовами, бо частина з них написана однією мовою, а потім перекладена на іншу. ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ
                                                      
                                                                                                                       
                      
                                                                                      
Мрія Мечта
День народження День рождения
                           
Розлука Разлука
               
Приміський потяг Пригородный поезд

Метро Метро


Народження сина Рождение сына

Різне Разное
Осінь Осень
Сім'я Семья
Громадянин України Гражданин Украины
 
966-7837-06-8
© Войтюк Віктор, 2001


М Е Ч Т А

Стремится в даль как стая журавлей
Моя мечта, моя печаль и радость,
Вся грусть лишь в том, что нет любви
А счастье где-то - где-то вперди.

И мысленно рисую я картину
Вот мы вдвоём в моей руке твоя,
Как хорошо, как весело нам вместе
Душа поёт, что счастливо живём.

Как счастлив я и радость бёт фонтаном
Так это всё для нас, для нас с тобой двоих.
Ручьи спадают с верху вниз
И мы вдвоём гуляем возле них.

Мы будем весело играть под струями воды
Чтоб больше радости впитать
С волшебных ручейков, что словно радуга
Спадают в душу к нам вот с этих грёз…


Но сон прошёл и я опять один
Хоть жизнь кругом водоворотом крутит.
Где встретится прийдётся нам не знаю,
Но верю в то что сон мой состоится.
         
Весна 1966 год Житомир.
МРІЯ
Лети у простір, як лелека в вирій,
Моя ти мрія, радість і журба.
 Журба за тим, що ще нема кохання,
А радість в тім, що все це ще прийде.

У сні я бачу ось який малюнок:
Що ми удвох, в моїй руці твоя...
 Так добре й весело нам бути разом,
Душа співа, що в злагоді живем.


Як щаслив я і радість б'є фонтаном,
Що все для нас, для нас лише обох.
 Ці ручаї летять з гори до долу
I ми гуляєм знизу біля них.

Щоб більше радості пізнать
З чарівних тих струмків,
  Які веселкою спадають нам,
Ось з цих моїх баревних мрій.

Та сон минув І знову я один,
Хоч навкруги мене життя вирує.
 Не знаю я, де зустіч нам воно готує
Та вірю в те, що має це здійснитись.
Весна 1966 рік. Житомир.